Belediye Meclisi Toplanıyor
Belediye Meclisi Toplanıyor
İlimiz Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısını 6 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın başkanlığında yapacak.
4.3.2017 18:13:08

Toplantıda ilk olarak 14 Şubat’ta Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vekaleten atanan Süleyman Tartan’ın atama konusu meclisinin bilgisine sunulacak. Daha sonra Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyelerinin Yurtdışına çıkış işlemleri hakkında düzenlemelerin Meclisinin bilgisine sunulması konusu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet kamyon üzerine üst yapılı sepetli, lifli araç ile 2 adet kamyon ve/ veya kamyonet alımı konusu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 2014- 2019 Stratejik Planda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve araç parkını yenilemek amacıyla araç ve makine alımı konusu, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün 20/02/2017 Tarih ve 20090524/756.01 Sayılı Yazısı ile İlgili Bakanlığın Makro planlamasında Aile Hekimi başına düşen nüfusun kademeli olarak 2.500’e daha sonra 2000’e düşürülmesi ve yeni Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulması planlanacağından bahsedilerek; Hisar Mahallesi 1808 ile 1809 adalar arasında bulunan imar planında ‘Kültürel Tesis Alanı’ olarak belirlenen taşınmazın imar planında ‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak değiştirilerek Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi konusu, 13/02/2017 Tarih Ve 637 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yazısı ile Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi bulunan tapuda 802 ada 25, 26 ve 27 nolu Karaman Belediyesi’ne ait hisseler ile 802 ada 28, 29 nolu , 803 ada 5 nolu, 804 ada 17 nolu parseler ile 807 ada nolu parsellerdeki mülkiyetindeki hisselerin trampası ile ilgili alınan Vakıflar Meclisi Kararına göre Belediye Meclisi Kararı alınmasını talebi konusu, Karaman ili, Merkez İlçe, Şeyh Şamil Mahallesinde Gökkuşağı Yüzme Havuzu ve Düğün Salonunun bulunduğu bölgede bulunan üst geçitten dolayı, üst geçite paralel giden yan yolların iptal edilmesinin alanda trafik akışını engellediğinden iptal edilen yan yolların tekrar açılması için imar planı tadilatına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca yine aynı alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulama sahası bulunmakta olup söz konusu uygulama alanında Devlet Su İşlerine ait kanalların İmar Planında ‘Konut Alanı’nda kaldığı görülmüş olup söz konusu sulama kanallarının imar planında park veya yolda kalacak şekilde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak plan tadilatının yapılması konuları görüşülecek.
Daha sonra sırasıyla, Mülkiyeti Ali Ekinci’ye ait olan Karaman İli, Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi, 3275 ada 1 no’ lu parselin, Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak görüldüğünden bahsederek söz konusu alandan çıkarılması talep edilmekte, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 17/01/2017 Tarih ve 62852266- 769-E84 Sayılı Yazı ile ekinde belirtilen tabloda imar planında ‘Sağlık Tesisi Alanı’nda yer alan taşınmazlardan 4816 ada 1 parsel hariç diğerlerinin Maliye Hazinesi mülkiyetinde eşdeğer bir alan oluşturulması şartıyla ‘Sağlık Tesisi Alanından çıkarılarak sahiplerinin tasarrufuna bırakılması konusu.
-Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 844 ada 41 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak planlandığı, alanın bulunduğu bölgede ana caddeye bakan yol boyunda ticaret alanlarının oluştuğu, 18. Madde uygulamasının başladığı bu alanda kanal genişlemesi sebebiyle işlemlerin durduğu, bu süreçte imar planının değiştiği ve arsanın ticari vasfından konut alanına çevrildiğinden bahsedilerek söz konusu parselin eski haline çevrilmesi ve T3 Ticaret Alanı olarak kullanılması için hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Emine Uludağ’ın 27.01.2017 tarihli dilekçesinde 581 ada 17 parsel üzerinde evinin bulunduğundan bahsedilerek söz konusu parselin imar planında yapılaşmadan dolayı yola pay alındığı, yolun işlevini yapabilmesi için karşısındaki parsele dokunulmadığı, herhangi bir yapılaşma ve tarihi bir kalıntı olmadığından bahsedilerek çizimin yeniden gözden geçirilmesi talebi konusu.
1/1000 Ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde ve ilgili yönetmeliklerin değiştirilen maddeleri de göz önünde bulundurularak; Şehri daha yaşanılabilir kılmak ve Şehrin siluetini bozacak uygulamalardan kaçınmak amacıyla plan notu değişikliği yapılarak onaylanmıştır. Onaylanan Plan notu değişikliği 11.01.2017-13.02.2017 tarihleri arasında askıda kalmıştır. Plan notu değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi,3918 ada 4-5-6 nolu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği söz konusu parselin Revizyon imar planı yapılmadan önce Bitişik Nizam ve yapılaşma yoğunluğu verilmemiş olup, çekmelerden sonraki tüm alanı kullanma hakkı varken, imar durumu alındığında Bitişik Nizam 0.30-0.90 yapı yoğunluklu bir alan olduğu görüldüğünden söz konusu alanda daha önceden verilen kullanım hakkının verilmesi için gerekli imar planı tadilatının hazırlanarak imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 843 ada 58 nolu parselin imar planı dışında kaldığı, söz konusu parselin Konya yolu güzergahında bulunan ve faaliyetlerinin hızla arttığı Oto galericileri Sitesinin hemen devamında arkaya doğru uzanan kısımda olduğu, bu parselin belediye çöplüğü olarak kullanılmış olup tarım vasfının kaybolduğu, giderek artan ve yoğun talep bulunan Oto galericileri Sitesinin devamı olacak şekilde kullanılabilmesi için imar planına eklenmesi düşünülerek 843 ada 58 nolu parselin Oto galericileri Sitesinin ek binaları sosyal tesisleri, yer alması için mevcut imar planına ek olacak şekilde İmar yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
-Karaman Doğu Kışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 450 adet Konut, Restoran, Alış Veriş Merkezi, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi kapsamında Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesine ilave edilen Ek Madde 9’da ‘Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, static tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde avan proje göre yapı ruhsatı verilir’ hükmüne istinaden yapı ruhsatı verilmesi talep edildiğinden bahsedilerek daha önce söz konusu işle ile ilgili olarak anılan kanun hükümleri kapsamında 450 adet konut inşaatı için yapı ruhsatları düzenlendiği ancak aynı iş kapsamında yer alan restoran, alış veriş merkezi ve amfi tiyatro yapılarının bulunduğu alanın imar planında tema park olarak gösterilen alanda yer alması sebebiyle henüz bu yapılara yapı ruhsatı düzenlenemediğinden söz konusu alanların imar planına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmesi talebi konusu.
Karaman İli Merkez İlçe, Piri Reis Mahallesi; Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Emsal:0.50 Hmax : 6.50 Metre yapılaşma koşullarındaki Pazar Alanı (Buğday Pazarı) Lejantlı 5049 ada 3 numaralı parselin yanına Ticaret Borsası Binası yapılabilmesi amacıyla Revizyon ve İlave İmar Planında 5049 ada 3 parselin batısında yer alan Emsal:1 Hmax= Serbest yapılaşma koşullarındaki ‘Mezbaha’ lejantlı 5050 ada 2 Parselin Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi amacıyla gerekli ölçeklerde İmar Plan Tadilatına ön izin verilip verilemeyeceği, plan tadilatının kim tarafından yaptırılacağı konularının yukarıda bahsedilen hususlar ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelen konusu.
Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi 847 ada 108-2 ve 3 parsellerin Revizyonu ve İlave İmar Planında T3 Ticari Alanında kaldığı, söz konusu parsellerin Konya yolu güzergahında Oto galericiler Sitesinin doğu komşusu olduğu, alanın içerisinde 18. Madde uygulaması yapılacağından, yerinde mevcut yapılaşma oluşmadan park alanının mevcut hali ile doğu tarafa doğru kaydırılması ve alanın ileride yapılacak olan ticari faaliyetler için daha kullanılabilir olması için amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 5049 ada 3 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Buğday Pazarı’ olduğu bu kapsamda çalışmalara başlandığı, çalışmalar kapsamında Hmax:6.50 olarak bırakılan yükseklik yapılacak olan binalar için yetersiz geldiğinden yüksekliğin Hmax: 9.50 olması amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli,Merkez İlçe Hisar Mahallesi 1808,1809 ve 1810 nolu adaların daha önce Aktekke Meydanı Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalmakta iken daha sonra proje kapsamından çıkarılarak Ayrık 5 ve 4 kat %40 kullanımlı yapı adaları oluşturulmuştur. Ancak Karaman genelinde yapılmış olan imar planı çalışması dışında kaldığından bu plan hükümlerinden (Yüksek kat, Emsal artışı vb.) faydalanamadığından bahsedilerek söz konusu adaların genel plan hükümlerinden faydalanabilmesi talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek Kirişçi Mahallesi 2727 adanın kuzeyinde yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek Mansurdede Mahallesi 2947 adanın batısında yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek Yenişehir Mahallesi 3117 ada 1 parselin doğusunda yer alan bölgede imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN